Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Maxillopoda  顎足綱
 Order Siphonostomatoida  管口水蚤目
 Family Asterocheridae  星管水蚤科
 Genus Asterocheres  星管水蚤屬
  Asterocheres aesthetes Ho, 1984 靈星管水蚤
名錄提供: 石長泰 
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 石長泰 2002(未發表)
物種編號: 312715
   海洋物種     
推薦連結:    全球海洋物種登錄資料庫 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁