Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Bivalvia  雙殼綱
 Order Venerida  簾蛤目
 Family Anatinellidae  水鴨蛤科
 Genus Anatinella  小鴨嘴蛤屬
  Anatinella nicobarica (Gmelin, 1791) 尼島小鴨嘴蛤
名錄提供: 巫文隆   Wu, Wen-Long 2006-05-10修訂, 臺灣物種名錄2011-03-01增中文名
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Anatinella candidaAnatinella dilatataAnatinella sibbaldiiAnatinella ventricosaMya angulataMya nicobaricaMya papyracea  異名明細
文獻: 巫文隆。1980
物種編號: 313563
   海洋物種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁