Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Cephalopoda  頭足綱
 Order Sepiolida  耳烏賊目
 Family Sepiolidae  耳烏賊科
 Genus Euprymna  四盤耳烏賊屬
  Euprymna berryi Sasaki, 1929 目斗仔(柏氏四盤耳烏賊)
名錄提供: 盧重成   Lu, Chung-Cheng 2008-05-01修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Lu, 1998
物種編號: 314204
IUCN 紅皮書  IUCN 紅皮書 DD      海洋物種     
推薦連結:    臺灣貝類資料庫  全球海洋物種登錄資料庫 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁