Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Gastropoda  腹足綱
 Order Neogastropoda  新腹足目
 Family Costellariidae  蛹筆螺科
 Genus Zierliana  
  Zierliana ziervogelii (Gmelin, 1791) 鐵齒蛹筆螺
名錄提供: 巫文隆   Wu, Wen-Long 2003-01-01修訂
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Cancellaria ziervogeliana  異名明細
文獻: 鍾柏生。1993
物種編號: 314605
   海洋物種      原生種     
推薦連結:    全球海洋物種登錄資料庫 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁