Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Gastropoda  腹足綱
 Order Heteropoda  異足目
 Family Naticidae  玉螺科
 Genus Mammila  玉螺屬
  Mammila kurodai Iw. Taki, 1944 黑田玉螺
名錄提供: 巫文隆   Wu, Wen-Long 修訂
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 張崑雄等。1992
物種編號: 314960
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁