Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Gastropoda  腹足綱
 Order Heteropoda  異足目
 Family Naticidae  玉螺科
 Genus Natica  玉螺屬
  Natica andoi (Nomura, 1935) 古色玉螺
名錄提供: 藍子樵、賴景陽、鐘柏生、李彥錚 
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 鍾柏生 et al. 1997. 台灣的玉螺. 貝友 23: 22-31(No. 12);賴景陽, 1998. 貝類(二).(No. 120)
物種編號: 314962
   海洋物種     
推薦連結:    臺灣貝類資料庫  Discover Life 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁