Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Gastropoda  腹足綱
 Order Heteropoda  異足目
 Family Naticidae  玉螺科
 Genus Natica  玉螺屬
  Natica fasciata (Roeding, 1798) 黑嘴玉螺
名錄提供: 巫文隆   Wu, Wen-Long 2003-09-15修訂
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Albula fasciataNatica cinnamomeaNatica lupinusNatica solida  異名明細
文獻: 鍾柏生、賴景陽。1997
物種編號: 314966
   海洋物種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁