Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Gastropoda  腹足綱
 Order Neogastropoda  新腹足目
 Family Columbellidae  麥螺科
 Genus Zafrona  
  Zafrona lifuana (Hervier, 1899) 玉米麥螺
名錄提供: 巫文隆   Wu, Wen-Long 2004-06-13更新
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 施乃普。1975
物種編號: 315653
   原生種     
推薦連結:    台灣生物多樣性網絡(TBN) 
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
回上一頁    回首頁