Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Gastropoda  腹足綱
 Order Neogastropoda  新腹足目
 Family Harpidae  楊桃螺科
 Genus Harpa  楊桃螺屬
  Harpa amouretta Roeding, 1798 小楊桃螺
名錄提供: 巫文隆   Wu, Wen-Long 2003-01-01修訂
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 蔡英亞、陳同戰。2000
物種編號: 315876
   海洋物種      原生種     
推薦連結:    全球海洋物種登錄資料庫 
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
回上一頁    回首頁