Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Gastropoda  腹足綱
 Order Neogastropoda  新腹足目
 Family Turridae  捲管螺科
 Genus Dotomella  
  Dotomella teramachii (Kuroda, 1952) 寺町捲管螺
名錄提供: 巫文隆   Wu, Wen-Long 2003-01-01修訂
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 鍾柏生。2005
物種編號: 316331
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁