Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Gastropoda  腹足綱
 Order Neogastropoda  新腹足目
 Family Turridae  捲管螺科
 Genus Inquisitor  玉米捲管螺屬
  Inquisitor gracilispira (E. A. Smith, 1879) 長尾玉米捲管螺
名錄提供: 藍子樵、賴景陽、鐘柏生、李彥錚 
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Chang, C.K. & Wu, W.L. 2000. The Taiwan Inquisitors(Gastropoda: Turridae). Bulletin of Malacology, Taiwan ROC. 24: 13-26(Fig. 12)
物種編號: 316368
   海洋物種     
推薦連結:    臺灣貝類資料庫  Discover Life 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁