Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Gastropoda  腹足綱
 Order Neogastropoda  新腹足目
 Family Turridae  捲管螺科
 Genus Inquisitor  玉米捲管螺屬
  Inquisitor jeffreysi (E. A. Smith, 1875) 傑夫瑞氏捲管螺
名錄提供: 巫文隆   Wu, Wen-Long 2004-06-13修訂
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 譚天錫、白振宇及夏國經。1986
物種編號: 316373
   海洋物種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁