Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Coleoptera  鞘翅目
 Family Chrysomelidae  金花蟲科
 Genus Agetocera  琉璃擬守瓜屬
  Agetocera taiwans Chujo, M., 1962 
                            臺灣琉璃擬守瓜(台灣琉璃擬守瓜)
名錄提供: 吳文哲 , 臺灣物種名錄2020-12-31增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Kimoto & Chu, 1996
物種編號: 331862
   台灣特有     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁