Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Hemiptera  半翅目
 Family Malcidae  突眼長蝽科
 Genus Chauliops  眼長蝽屬
  Chauliops fallax Scott, 1874 豆突眼長蝽
名錄提供: 吳文哲   Jing-Fu Tsai 2008-03-29修訂
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Aukema & Rieger, 2001
物種編號: 339151
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁