Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Hemiptera  半翅目
 Family Pentatomidae  蝽科
 Genus Chalcopis  
  Chalcopis glandulosa (Wolff, 1811) 大臭椿象
名錄提供: 蔡經甫   Jing-Fu Tsai 2008-03-29修訂, 鄭暐2016-10-05增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Aukema & Rieger, 2006
物種編號: 339411
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
謝怡萱
2013-07-05上傳
 
劉昌郎
2016-10-08上傳
 
劉昌郎
2016-10-08上傳
 
回上一頁    回首頁