Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Hemiptera  半翅目
 Family Aphididae  常蚜科
 Genus Shinjia  足蕨蚜屬
  Shinjia orientalis (Mordvilko, 1929) 小跗足蕨蚜
名錄提供: 楊正澤  修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Shinjia pteridifoliaeShinjia pterydifoliae  異名明細
文獻: Tao, 1986, 1999
物種編號: 339866
   原生種     
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
回上一頁    回首頁