Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Amata  環鹿子蛾屬
  Amata fortunei matsumurai (Sonan, 1941) 雙黃環鹿子蛾
名錄提供: 顏聖紘   Shipher Wu 2016-08-19修訂, 吳士緯2010-11-26增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
種階層學名:Amata fortunei 
文獻: Inoue & Kishida, 1992
物種編號: 343781
   原生種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
吳士緯
2010-11-26上傳
 
回上一頁    回首頁