Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Miltochrista  美苔蛾屬
  Miltochrista gyochiana (Matsumura ,1927) 
                            臺灣橙黃美苔蛾(台灣橙黃美苔蛾)
名錄提供: 顏聖紘   Shipher Wu 2020-01-08更新, 臺灣物種名錄2020-12-31增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Neasura gyochiana  異名明細
文獻: Volynkin & Huang, 2019
物種編號: 343900
   原生種     
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
回上一頁    回首頁