Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Nyctemera  
  Nyctemera coleta coleta (Stoll, 1781) 毛脛蝶燈蛾
名錄提供: 顏聖紘   Shipher Wu 2015-05-21修訂, 鄭暐2016-12-02增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
種階層學名:Nyctemera coleta 
文獻: Inoue & Kishida, 1992
物種編號: 343918
   原生種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
馬承漢
2017-06-06上傳
 
回上一頁    回首頁