Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Lycaenidae  灰蝶科
 Genus Rapala  燕灰蝶屬
  Rapala nissa
   subsp. hirayamana Matsumura, 1926 霓彩燕灰蝶(平山小灰蝶;霧社小灰蝶;閃藍長尾灰蝶;藍紫痣灰蝶;霓紗燕灰蝶;霓燕灰蝶)
名錄提供: 徐堉峰   Nan-Yi Tsai 2009-10-13更新, 蔡南益2009-10-13增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Rapala hirayamanaRapala micans formosicolaRapala nissa formosanaRapala nissa mushana  異名明細
種階層學名:Rapala nissa 
文獻: Shirozu & Ueda, 1992.- Matsumura, 1926, Some new and unrecorded lycaenids-species from Japan, Corea and Formosa., Insecta Matsumurana, 1(1): 23-24.
物種編號: 345766
   原生種     
推薦連結:    台灣生物多樣性網絡(TBN) 
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
林家弘
2009-09-29上傳
 
林家弘
2009-09-29上傳
 
林家弘
2009-09-29上傳
 
回上一頁    回首頁