Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Lycaenidae  灰蝶科
 Genus Rapala  燕灰蝶屬
  Rapala takasagonis Matsumura, 1929 
                            高砂燕灰蝶(高沙子燕灰蝶;高砂小灰蝶;高砂長尾灰蝶;高砂痣灰蝶)
名錄提供: 徐堉峰   Nan-Yi Tsai 2009-10-13修訂, 蔡南益2009-10-13增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Shirozu & Ueda, 1992.- Matsumura, 1929, New Butterflies From Japan, Korea and Formosa., Insecta Matsumurana, 3(2/3): 96-97.
物種編號: 345767
   台灣特有     
影像資料:
 
蕭家琪20040614
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
林家弘
2009-09-29上傳
 
回上一頁    回首頁