Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Calliteara  
  Calliteara taiwana (Wileman, 1910) 臺灣麗毒蛾(台灣麗毒蛾)
名錄提供: 顏聖紘   Shipher Wu 2014-12-01修訂, 臺灣物種名錄2020-12-31增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Calliteara multilineataDasychira multilineata  異名明細
文獻: Kishida, 1992
物種編號: 345819
   原生種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
Hsiengan Huang
2015-07-26上傳
 
回上一頁    回首頁