Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Euproctis  黃毒蛾屬
  Euproctis taiwana (Shiraki, 1913) 臺灣黃毒蛾(台灣黃毒蛾)
名錄提供: 顏聖紘   Shipher Wu 2014-12-01修訂, 臺灣物種名錄2020-12-31增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Kishida, 1992
物種編號: 345856
   原生種     
推薦連結:    Discover Life 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
林孫鋒
2021-05-25上傳
 
張家維
2021-09-20上傳
 
張家維
2021-09-20上傳
 
回上一頁    回首頁