Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Locharna  
  Locharna strigipennis Moore, 1879 
名錄提供: 顏聖紘   Shipher Wu 2020-01-27修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Kishida, 1992
物種編號: 345878
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
吳士緯
2011-08-20上傳
 
吳士緯
2011-08-20上傳
 
Hsiengan Huang
2013-08-13上傳
 
Hsiengan Huang
2015-02-12上傳
 
回上一頁    回首頁