Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Chalciope  
  Chalciope mygdon (Cramer, 1777) 
名錄提供: 顏聖紘   Shipher Wu 2014-12-01修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Sugi, 1992
物種編號: 346129
  
推薦連結:    Discover Life 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
Hsiengan Huang
2016-03-12上傳
 
Hsiengan Huang
2016-03-12上傳
 
王江森
2017-05-20上傳
 
梁乃悅
2018-12-06上傳
 
回上一頁    回首頁