Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Erebus  
  Erebus caprimulgus (Fabricius, 1781) 異目裳蛾
名錄提供: 顏聖紘   Shipher Wu 2014-12-01修訂, 鄭暐2016-12-13增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Sugi, 1992
物種編號: 346259
   原生種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
謝怡萱
2014-10-06上傳
 
謝怡萱
2014-10-03上傳
 
王江森
2017-05-20上傳
 
Spinner
2020-07-26上傳
 
回上一頁    回首頁