Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Tochara  
  Tochara creberrima (Walker, 1858) 
名錄提供: 顏聖紘   Shipher Wu 2014-12-13修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Sugi, 1992
物種編號: 346410
   原生種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
Hsiengan Huang
2014-12-22上傳
 
王江森
2017-05-20上傳
 
王江森
2017-05-20上傳
 
回上一頁    回首頁