Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Catoblemma  
  Catoblemma biangulata  
名錄提供: TaiCoL   Shipher Wu 2017-06-06修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻:
物種編號: 346460a
   原生種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁