Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Neochiera  
  Neochiera dominia (Cramer, 1780) 泛白後輻擬燈蛾
名錄提供: 顏聖紘   Shipher Wu 2014-12-01修訂, 鄭暐2016-12-13增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Inoue, 1992
物種編號: 346545
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁