Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Schrankia  
  Schrankia seinoi Inoue, 1979 清野氏系裳蛾
名錄提供: 顏聖紘   Shipher Wu 2014-12-01修訂, 鄭暐2016-12-13增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Sugi, 1992
物種編號: 346712
   原生種     
推薦連結:    Discover Life 
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
馬承漢
2019-03-09上傳
 
回上一頁    回首頁