Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Tamba  
  Tamba taiwana Yoshimoto, 2002 臺灣坦裳蛾(台灣坦裳蛾)
名錄提供: 顏聖紘   Shipher Wu 2014-12-01修訂, 臺灣物種名錄2020-12-31增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Yoshimoto, H. 2002. A new and two unrecorded species of Tamba from Taiwan. Tinea 17(1): 42-47.
物種編號: 346786
   台灣特有      原生種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
吳士緯
2010-08-31上傳
 
回上一頁    回首頁