Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Treitschkendia  芊鬚裳蛾屬
  Treitschkendia tarsipennalis (Treitschke, 1835) 棕芊鬚裳蛾
名錄提供: 顏聖紘   Shipher Wu 2014-12-01修訂, 臺灣物種名錄2014-06-12增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Treitschke, F. 1835. Die Schmetterlinge von Europa, 10(3). 302 pp. Leipzig.;Owada, 1992;Owada, 2011
物種編號: 346846
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁