Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Nymphalidae  蛺蝶科
 Genus Abrota  瑙蛺蝶屬
  Abrota ganga
   subsp. formosana Fruhstorfer, 1908 瑙蛺蝶(雄紅三線蝶;婀蛺蝶;雌紅三線蝶;大吉嶺橙蛺蝶;黃三帶蛺蝶)
名錄提供: 徐堉峰   Nan-Yi Tsai 2009-10-14修訂, 蔡南益2009-10-14增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Abrota ganga candidii  異名明細
種階層學名:Abrota ganga 
文獻: Shirozu & Ueda, 1992.- Fruhstorfer, 1908, Entomologische Zeitschrift., 22(49): 209.
物種編號: 347068
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
林家弘
2009-09-25上傳
 
林家弘
2009-09-25上傳
 
林家弘
2009-09-25上傳
 
馬承漢
2017-07-23上傳
 
回上一頁    回首頁