Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Nymphalidae  蛺蝶科
 Genus Ariadne  波蛺蝶屬
  Ariadne ariadne
   subsp. pallidior Fruhstorfer, 1899 波蛺蝶(篦麻蝶;樺蛺蝶;樺挾蝶;菎麻蛺蝶;波緣蓖麻蛺蝶)
名錄提供: 徐堉峰   Nan-Yi Tsai 2009-10-14修訂, 蔡南益2009-10-14增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
種階層學名:Ariadne ariadne 
文獻: Shirozu & Ueda, 1992.- Fruhstorfer, 1899, Revision der asiatic Ergolis., Berliner Entomologische Zeitschrift, 44: 88-99.
物種編號: 347074
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
林家弘
2009-09-27上傳
 
林家弘
2009-09-27上傳
 
林家弘
2009-09-27上傳
 
汪威任
2013-07-04上傳
 
汪威任
2013-11-11上傳
 
汪威任
2013-11-28上傳
 
汪威任
2014-10-31上傳
 
汪威任
2014-10-31上傳
 
回上一頁    回首頁