Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Nymphalidae  蛺蝶科
 Genus Athyma  帶蛺蝶屬
  Athyma asura
   subsp. baelia (Fruhstorfer, 1908) 白圈帶蛺蝶(白圈三線蝶;珠履帶蛺蝶;白圈擬三線蝶;鏈擬叉蛺蝶;白圈紋蛺蝶)
名錄提供: 徐堉峰   Nan-Yi Tsai 2009-10-14修訂, 蔡南益2009-10-14增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Athyma asura horishana  異名明細
種階層學名:Athyma asura 
文獻: Shirozu & Ueda, 1992.- Fruhstorfer, 1908, Lepidopterologisches Pêle-Mêle., Entomologische Zeitschrift, 22(32): 131.
物種編號: 347075
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
林家弘
2009-10-02上傳
 
林家弘
2009-10-02上傳
 
林家弘
2009-10-02上傳
 
回上一頁    回首頁