Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Nymphalidae  蛺蝶科
 Genus Calinaga  絹蛺蝶屬
  Calinaga buddha
   subsp. formosana Fruhstorfer, 1908 絹蛺蝶(首環蝶;黃頸蛺蝶;黃領蛺蝶;黃領蝶)
名錄提供: 徐堉峰   Nan-Yi Tsai 2009-10-14修訂, 蔡南益2009-10-14增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
種階層學名:Calinaga buddha 
文獻: Shirozu & Ueda, 1992.- Fruhstorfer, 1908, Lepidopterologisches Pêle-Mêle, Ent. Zs. 22(35): 140
物種編號: 347083
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
林家弘
2009-09-27上傳
 
林家弘
2009-09-27上傳
 
林家弘
2009-10-06上傳
 
回上一頁    回首頁