Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Nymphalidae  蛺蝶科
 Genus Chitoria  鎧蛺蝶屬
  Chitoria chrysolora (Fruhstorfer, 1908) 
                            金鎧蛺蝶(臺灣小紫蛺蝶;台灣小紫蛺蝶)
名錄提供: 徐堉峰   Nan-Yi Tsai 2009-10-14修訂, 臺灣物種名錄2020-12-31增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Chitoria formosanaChitoria pseudofasciolaChitoria pseudopallasChitoria unaDravira chrysolora  異名明細
文獻: Shirozu, 1960.- Fruhstorfer, 1908, Lepidopterologisches Pêle-Mêle., Entomologische Zeitschrift, 22: 102.
物種編號: 347084
  
影像資料:
 
張永仁1987/7/10
 
張永仁1987/7/10
 
張永仁1987/7/10
 
李大維1987/9/1
 
張永仁1987/4/30
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
周敬庭
2010-07-21上傳
 
林家弘
2009-10-04上傳
 
林家弘
2009-10-04上傳
 
林家弘
2009-10-04上傳
 
周敬庭
2010-10-01上傳
 
周敬庭
2010-10-01上傳
 
周敬庭
2010-10-01上傳
 
汪威任
2013-07-04上傳
 
汪威任
2013-07-04上傳
 
汪威任
2013-07-04上傳
 
汪威任
2014-10-31上傳
 
汪威任
2014-10-23上傳
 
汪威任
2014-10-31上傳
 
汪威任
2014-10-23上傳
 
汪威任
2017-11-04上傳
 
回上一頁    回首頁