Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Nymphalidae  蛺蝶科
 Genus Discophora  方環蝶屬
  Discophora sondaica
   subsp. tulliana Stichel, 1905 方環蝶(鳳眼方環蝶)
名錄提供: 徐堉峰   Nan-Yi Tsai 2009-10-15修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
種階層學名:Discophora sondaica 
文獻: Hsu, 1999.- Stichel, 1905, Gen. Inc., fasc., 31: 10.
物種編號: 347093
   原生種     
推薦連結:    Discover Life 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
林家弘
2009-10-02上傳
 
林家弘
2009-10-02上傳
 
林家弘
2009-10-02上傳
 
周敬庭
2013-05-01上傳
 
毛祈鈞
2015-08-13上傳
 
毛祈鈞
2015-08-13上傳
 
汪威任
2017-10-05上傳
 
林孫鋒
2021-08-19上傳
 
林孫鋒
2021-08-19上傳
 
回上一頁    回首頁