Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Nymphalidae  蛺蝶科
 Genus Parantica  絹斑蝶屬
  Parantica aglea
   subsp. maghaba (Fruhstorfer, 1909) 絹斑蝶(姬小紋青斑蝶;姬小紋淡青斑蝶;小透翅斑蝶;透翅斑蝶)
名錄提供: 徐堉峰   Nan-Yi Tsai 2009-10-15修訂, 蔡南益2009-10-15增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
種階層學名:Parantica aglea 
文獻: Shirozu & Ueda, 1992.- Fruhstorfer, 1909, Lepidopterologisches Pêle-Mêle ⅩⅥ-Neue Rhopaloceren von Formosa., Entomologische Zeitschrift, 23(25): 116.
物種編號: 347183
   原生種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
林家弘
2009-10-02上傳
 
周敬庭
2010-07-21上傳
 
林家弘
2009-10-02上傳
 
汪威任
2013-10-04上傳
 
汪威任
2015-04-12上傳
 
汪威任
2017-01-19上傳
 
汪威任
2017-01-19上傳
 
回上一頁    回首頁