Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Nymphalidae  蛺蝶科
 Genus Parasarpa  俳蛺蝶屬
  Parasarpa dudu
   subsp. jinamitra (Fruhstorfer, 1908) 紫俳蛺蝶(紫單帶蛺蝶;丫紋俳蛺蝶;紫一文字蝶;紫一字蝶;忍冬單帶蛺蝶)
名錄提供: 徐堉峰   Nan-Yi Tsai 2009-10-15修訂, 蔡南益2009-10-15增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Parasarpa dudu isshikiiParasarpa dudu neojina  異名明細
種階層學名:Parasarpa dudu 
文獻: Shirozu & Ueda, 1992.- Fruhstorfer, 1908, Neue ostasiatische Rhopaloceren., Entomologisches Wochenblatt, 25(10): 41.
物種編號: 347187
   原生種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
林家弘
2009-10-02上傳
 
林家弘
2009-10-02上傳
 
林家弘
2009-10-02上傳
 
汪威任
2017-01-19上傳
 
汪威任
2016-10-20上傳
 
汪威任
2016-10-20上傳
 
汪威任
2017-01-19上傳
 
汪威任
2017-01-19上傳
 
汪威任
2017-01-19上傳
 
汪威任
2016-10-20上傳
 
回上一頁    回首頁