Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Nymphalidae  蛺蝶科
 Genus Polyura  尾蛺蝶屬
  Polyura eudamippus
   subsp. formosana (Rothschild, 1899) 雙尾蛺蝶(大二尾蛺蝶;雙尾蝶)
名錄提供: 徐堉峰   Nan-Yi Tsai 2009-10-15修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Polyura eudamippus eclepsisPolyura eudamippus nokoPolyura eudamippus poliellus  異名明細
種階層學名:Polyura eudamippus 
文獻: Shirozu & Ueda, 1992.- Rothschild, 1899, Novitates Zoologicae, 6: 268.
物種編號: 347193
   原生種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
林家弘
2009-10-02上傳
 
林家弘
2009-10-02上傳
 
林家弘
2009-10-02上傳
 
汪威任
2013-07-04上傳
 
汪威任
2015-10-09上傳
 
熊盛志
2019-07-08上傳
 
熊盛志
2019-07-08上傳
 
回上一頁    回首頁