Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Nymphalidae  蛺蝶科
 Genus Polyura  尾蛺蝶屬
  Polyura narcaea
   subsp. meghaduta (Fruhstorfer, 1908) 小雙尾蛺蝶(二尾蛺蝶;姬雙尾蝶;榆雙尾蝶;淡綠雙尾蛺蝶)
名錄提供: 徐堉峰   Nan-Yi Tsai 2009-10-15修訂, 蔡南益2009-10-15增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Polyura narcaea formosanaPolyura narcaea pallida  異名明細
種階層學名:Polyura narcaea 
文獻: Shirozu & Ueda, 1992.- Fruhstorfer, 1908, Lepidopterologisches Pêle-Mêle Ⅶ-Neue Rhopaloceren von Formosa., Entomologische Zeitschrift, 22(31): 127.
物種編號: 347194
   原生種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
林家弘
2009-10-02上傳
 
汪威任
2013-07-04上傳
 
汪威任
2013-07-04上傳
 
汪威任
2015-10-09上傳
 
汪威任
2017-01-23上傳
 
汪威任
2017-01-23上傳
 
汪威任
2017-01-23上傳
 
汪威任
2017-01-23上傳
 
汪威任
2017-01-23上傳
 
回上一頁    回首頁