Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Nymphalidae  蛺蝶科
 Genus Zophoessa  幽眼蝶屬
  Zophoessa siderea
   subsp. kanoi (Esaki & Nomura, 1937) 圓翅幽眼蝶(鹿野黑蔭蝶;鹿野黛蝶;細黛眼)
名錄提供: 徐堉峰   Nan-Yi Tsai 2009-10-16修訂, 蔡南益2009-10-16增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
種階層學名:Zophoessa siderea 
文獻: Shirozu & Ueda, 1992.- Esaki & Nomura, 1937, Two new butterflies from Ryukyu and Formosa, Zephyrus, 7(2/3): 107-108.
物種編號: 347225
   原生種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
林家弘
2009-10-02上傳
 
回上一頁    回首頁