Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Sphingidae  天蛾科
 Genus Marumba  六點天蛾屬
  Marumba gaschkewitschii
   subsp. gressitti Clark, 1937 桃紅六點天蛾(桃六點天蛾)
名錄提供: 顏聖紘 
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
種階層學名:Marumba gaschkewitschii 
文獻: Clark, 1937
物種編號: 347682
   原生種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
吳士緯
2011-08-09上傳
 
王江森
2016-09-12上傳
 
回上一頁    回首頁