Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Sphingidae  天蛾科
 Genus Theretra  斜紋天蛾屬
  Theretra suffusa (Walker, 1856) 
                            背帶後紅斜紋天蛾(白眉斜紋天蛾;紅裏白斜紋天蛾 )
名錄提供: 顏聖紘 , 臺灣物種名錄2017-03-31增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Walker, 1856
物種編號: 347710
   原生種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁