Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Trichoptera  毛翅目
 Family Polycentropodidae  多距石蛾科
 Genus Nyctiophylax  暗色石蛾屬
  Nyctiophylax taiwanensis Hsu & Chen, 1996 臺灣暗色石蛾
名錄提供: 徐歷鵬 
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Hsu & Chen, 1996
物種編號: 349027
   台灣特有     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁