Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Ghoria  
  Ghoria bani Kishida, 2006 
名錄提供: 顏聖紘   Shipher Wu 2014-12-01修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Kishida, 2006
物種編號: 349865
   原生種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
吳士緯
2010-11-25上傳
 
吳士緯
2011-12-11上傳
 
回上一頁    回首頁