Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Chordata  脊索動物門
 Class Actinopterygii  條鰭魚綱
 Order Perciformes  鱸形目
 Family Blenniidae  鳚科
 Genus Entomacrodus  間項鬚鳚屬
  Entomacrodus niuafoouensis (Fowler, 1932) 
                            蟲紋間頸鬚鳚(雲紋犁齒鳚;狗鰷)
名錄提供: 邵廣昭   P. L. Lin 2006-10-31更新
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Entomacrodus niuafooensisSalarias niuafoouensis  異名明細
文獻: 臺灣魚類誌(沈等, 1993);Fishbase(2006)
形態特徵: 體延長形,稍側扁,似圓柱狀;頭鈍短。頭頂無冠膜;鼻鬚掌狀分支;眼上鬚羽狀分支;頸鬚單一不分支。上唇全具鋸齒緣,下唇平滑,齒骨具一犬齒。D. XIII, 15-16;A. II, 16-17; P. 14;V. I, 4。背鰭具深缺刻,最後一棘極小,背鰭與尾柄相連,臀鰭不與尾柄相連,成熟雄魚臀鰭各棘與軟條末端不膨大;尾鰭鰭條分叉。雄魚眼後方有一黑斜線,頭部下方有3-4條黑白間隔的V形紋,黑紋鑲白邊,活魚時橙黃色;體側有6對不明顯的暗橫帶;背鰭棘部有黑白斑,軟條部具斜或不規則的暗線及白線;臀鰭黑色,鰭緣白色;尾鰭有3-4條黑色帶;胸鰭灰黑色,基部有不明顯黑帶;腹鰭灰黑色;雌魚同雄魚,但色帶較淡。 
棲所生態: 主要棲息於岩石岸的潮間帶、珊瑚礁的浪拂區等,以藻類、碎屑和小型無脊椎動物為食。 
地理分布: 分布於印度-太平洋區,由Comoros至Easter群島等,北至日本,南至Kermadec及拉帕群島。臺灣分布於南部及蘭嶼等海域。 
利用: 小型魚類,僅具學術研究價值。 
物種編號: 381422
IUCN 紅皮書  IUCN 紅皮書 LC      海洋物種      原生種     
推薦連結:    臺灣魚類資料庫  世界魚庫 FishBase  Discover Life  全球海洋物種登錄資料庫  台灣生物多樣性網絡(TBN) 
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
回上一頁    回首頁