Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Chordata  脊索動物門
 Class Actinopterygii  條鰭魚綱
 Order Pleuronectiformes  鰈形目
 Family Cynoglossidae  舌鰨科
 Genus Cynoglossus  舌鰨屬
  Cynoglossus interruptus Günther, 1880 
                            斷線舌鰨(牛舌;龍舌;扁魚;皇帝魚;比目魚)( 👉 新版TaiCOL網站連結 )
名錄提供: 陳正平   P. L. Lin 2006-06-03更新
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Areliscus interruptus  異名明細
文獻: 臺灣魚類誌(沈等, 1993);中國動物誌-鰈形目(李&王, 1995)
形態特徵: 體長舌形,極側扁;兩眼均位於左側,極為接近。鼻孔兩個。口小,下位,口裂弧形;口角緣近於吻端;上頜向後不達下眼前緣;眼側無齒,盲側具細小絨毛狀齒;鋤骨與腭骨無齒;眼側唇緣無觸鬚或穗狀物。鰓膜與峽部分離。被櫛鱗,兩側櫛鱗區不相等;眼間隔處不具鱗片;僅眼側具側線三條,上側線在體中央呈間斷的波紋狀,下側線亦常中斷於體中部;側線鱗數57-72;兩側線間鱗數11-12;上側線至背鰭基部間鱗數2-3。背鰭、臀鰭與尾鰭相連;無胸鰭;腹鰭與臀鰭相連;尾鰭尖形;背鰭軟條數 101-113; 臀鰭軟條數 80-90;腹鰭軟條數 4;尾鰭軟條數 10;脊椎骨數 53-55。眼側黃褐色,有時具雲狀暗斑,鰭黃色,奇鰭具2-3列點狀暗色縱紋;盲側淡黃白色,鰭淡黃色。 
棲所生態: 棲息於近海大陸棚泥沙底質海域。以底棲之無脊椎動物,如多毛類及甲殼類等為食。 
地理分布: 分布於西北太平洋區,由日本至南中國海。臺灣西部、南部及澎湖海域有產。 
利用: 中小型魚類,通常以底拖網捕獲,以煎食、紅燒或加工製品食之,數量較少,不具經濟價值。 
物種編號: 382730
IUCN 紅皮書  IUCN 紅皮書 LC      海洋物種      原生種     
推薦連結:    臺灣魚類資料庫  世界魚庫 FishBase  Discover Life  全球海洋物種登錄資料庫  台灣生物多樣性網絡(TBN) 
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
回上一頁    回首頁