Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Hymenoptera  膜翅目
 Family Apidae  蜜蜂科
 Genus Tetralonioidella  小四條蜂屬
  Tetralonioidella heinzi Dubitzky, 2007 海因之小四條蜂
名錄提供: 蔡明諭   Min-Yu Tsai 2008-03-15修訂
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Dubitzky, A. 2007. Zootaxa 1483: 41-68.
物種編號: 401083
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁